Organisaties & platforms

Hieronder staan de organisaties en platforms die vertegenwoordigd zijn in de Cliëntenraad Sociaal Domein.
Klik op een naam voor meer informatie:

Wilt u meer lezen over de organisaties en platforms?

Hieronder kunt u elke organisatie en elk platform nogmaals vinden met hun contactgegevens en meer informatie:

Stichting Arya Samaj Platform NL

stichting.ASPN@outlook.com

De activiteiten van Stichting Arya Samaj Platform Nederland vinden (onder andere) plaats in de branche: Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (expliciet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie). Het betreft een sociaal-maatschappelijke organisatie (belangen- en ideële organisaties) ter bevordering van de verschillende culturen in de Nederlandse gemeenschap. 

De Arya Samaj is een hindoeïstische organisatie, die in 1875 in de Indiase stad Bombay werd opgericht door volgelingen van Swāmī Dayānand. Swāmī Dayānand verkondigde dat de vier Veda’s onfeilbare, universele, filosofische hymnen zijn. De Ārya Samāj (vereniging van nobelen) heeft als doelstelling van Swāmi Dayānand om het hindoeïsme terug te brengen naar de essentie, de vier Veda’s, oudste en heiligste geschriften van het hindoeïsme. Arya Samaj is een geloofsbelijdenis, waarin de Veda’s de richtlijnen van zaken geven, waar een volger van de Arya Samaj zich aan dient te houden. Verder kiest de beweging voor een monotheïstische visie op de Almachtige.

Stichting Dialooghuis

Beeklaan 167
2562 AD  Den Haag
tel. 070-2202654
www.dialooghuis.com

Inloop/Servicepunt voor buurt- en stadsdeelbewoners, wijkagent en organisaties uit de wijk en daarbuiten.

FNV Lokaal

tel. 088-3680368
www.fnvlokaal.nl/midden-holland

Het behartigen van belangen van mensen die betaald en onbetaald werk doen, gebeurt door leden en bestuurders van
de FNV.

Stichting Haagse Vaders

Jonckbloetplein 24
2523 AR  Den Haag
tel. 070-2052410
www.haagsevaders.nl

De Stichting Haagse Vaders is opgericht door de vrijwilligers van het Vadercentrum Adam en wil de belangen behartigen van mannen die actief aan de gang willen met andere mannen door middel van emancipatie en participatie.

Den Haag Werkt

Den Haag

denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/den-haag-werkt.htm

Den Haag Werkt: Een kans op werk voor iedereen! Den Haag Werkt is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente. Samen met werkgevers werkt zij aan een inclusieve samenleving.

Den Haag Werkt verbindt werkgevers met werkzoekenden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Samen met maatschappelijke partners en werkgevers biedt Den Haag Werkt een kans op werk voor iedereen.

Intercultureel Platform Segbroek

p/a Weimarstraat 69
2562 GR  Den Haag
tel. geen
www.intercultureelplatformsegbroek.nl

Het Intercultureel Platform Segbroek (IPS) behartigt de collectieve belangen van (zelf)organisaties met etnische en culturele achtergronden in het stadsdeel Segbroek en van participanten daarbuiten.
IPS draagt bij aan de leefbaarheid van de Haagse burger en het stadsdeel Segbroek in het bijzonder.
IPS tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het volgen van ontwikkelingen bij politiek en in de media;
  • uitwisseling van kennis en ervaring;
  • het stimuleren van partnerschappen op gebied van integratie, participatie en gezondheidszorg;
  • het organiseren van sociaal-maatschappelijke, educatieve, culturele en kunstactiviteiten;
  • het mede namens de leden van het IPS in overleg treden met derden en overheid zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk;
  • het bevorderen van kennis- en ervaringuitwisseling tussen organisaties onderling en tussen de organisaties en het IPS.
  • het ongevraagd en gevraagd adviseren aan derden en overheid.

Stichting Islamitische Ouderen Den Haag (SIOD)

Rijnauwenstraat 30
2532 VE  Den Haag
tel. geen

De stichting  is opgericht op 1 april 2009 (akte van oprichting 34354/ac, dossiernr.27340553). Het bestuur bestaat uit moslims van verschillende etnische moslimgroepen en stromingen binnen
de Islam.
SIOD is erkend door de gemeente en toegelaten als lid van de Stedelijke Ouderen Commissie van de gemeente Den Haag.
Op 25 juni 2009 vond een kennismakingsgesprek op het stadhuis plaats met wethouder Bert van Alphen, bestuursadviseur de heer Malschaert en mevrouw E. de Vries.

De stichting heeft de volgende doelen:
1. Het vergroten van de betrokkenheid
en participatie van islamitische ouderen
bij die instellingen en instanties die zich bezighouden met ouderenproblematiek op het gebied van werk, zorg, welzijn, gezondheid en huisvesting.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vermeldenswaard is dat de startbijeenkomst van SIOD is gehouden
op 1-12-2010 in samenwerking met de Stedelijke Ouderencommissie van de gemeente in Culturalis Theater aan de Hobbemastraat 120 te Den Haag. Het thema was: ‘Interculturalisatie in de zorg’. De zorg voor migrantenouderen met name moslimouderen is zeer actueel. Samen met de SOC besteden wij van de SIOD er veel aandacht aan.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u bellen of mailen:
Sahied Nanhekhan: 06-48567702
E-mail: franknanhekhan@gmail.com

Jeugd Interventie Team (JIT)

Soesterbergstraat 127
2546 XP  Den Haag
tel. 070-3364710
www.hetjit.nl

Het Jeugd Interventie Team (JIT) begeleidt risico- en probleemjongeren van 12 tot en met 26 jaar. Een zelfstandig bestaan opbouwen en actief deelnemen aan de maatschappij is voor deze jongeren moeilijk. Vaak is er sprake van meervoudige problematiek en op alle sociale domeinen, maar vooral op financiën, wonen, dagbesteding (werk/school), geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Meer informatie over het hulpaanbod vanuit het JIT is te vinden op: www.hetjit.nl

Stichting Kompassie

Laan 20
2512 GN  Den Haag
tel. 070-4273240
www.kompassie.nl
clientbelang@kompassie.nl

Stichting Kompassie is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid. Bij Kompassie werken ervaringsdeskundige vrijwilligers die klaarstaan voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid, alsmede voor direct betrokkenen. Naast onder andere emotionele en praktische ondersteuning en voorlichting, zet Kompassie zich in voor de collectieve belangenbehartiging van de ggz-doelgroep in Den Haag.

Stichting Leergeld Den Haag

Newtonstraat 4 V
2562 KR  Den Haag
tel. 070-3601337
www.leergelddenhaag.nl

Stichting Leergeld Den Haag heeft als doel om Haagse kinderen uit minimagezinnen het mogelijk te maken deel te nemen aan sociale activiteiten, zodat zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving.
Deze doelstelling wordt concreet gemaakt door het verstrekken van onder andere computers, fietsen, sport- en cultuurmaterialen, schoolspullen en het mogelijk maken van deelname aan schoolreisjes, werkweken en andere buitenschoolse activiteiten.

Stichting MARA

Westeinde 101 A
2512 GW  Den Haag
tel. 070-3585025
www.maraprojecten.nl

Stichting Mara is een instelling voor katholiek maatschappelijk activeringswerk.
Het is haar taak te bevorderen dat vrijwilligers zich inzetten voor en optrekken met kwetsbare mensen, opdat die sterker worden en verder kunnen in hun leven, samen met anderen. Mara benadrukt het recht van ieder mens om voor zijn of haar waardigheid op te komen én het recht van ieder mens om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Mara heeft projecten op het gebied van armoedebestrijding ontwikkeld en ondersteunt migranten(zelf)organisaties.
In het maatjesproject Opstap zetten vrijwilligers van Mara zich in voor zwerfjongeren. Mara heeft bijzondere expertise en ervaring in de begeleiding van mensen met HIV/Aids.

Stichting Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Den Haag

Zonnebloemstraat 111
2565 RR  Den Haag
tel. 070-3632790
platformmantelzorgdenhaag@gmail.com

tekst Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Den Haag.

Platform JONG doet mee!

Wij denken mee, praten mee en geven advies om jeugdhulp in Haaglanden te verbeteren.

JONG doet mee! is het platfomailto:magazine.jongdoetmee.nlrm van jongerenraden en jongeren met ervaring in de jeugdhulp. In het platform zijn vertegenwoordigd:
– de jongerenraad van Stichting Jeugdformaat
– de jongerenraad van De Jutters
– de werkgroep jongeren van De Achterban van het Straat Consulaat
– de jongerenraad van Ipse de Bruggen
– de jongerenraad van Schakenbosch / JJC
– de jongerenraad van Jeugdbescherming West
– de jongerenraad van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs (incl. De Vaart)

JONG doet mee! geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten en instellingen voor jeugdhulp in de regio Haaglanden.

Regionale Oudersraad

Na oprichting
zullen de
contactgegevens
hier staan

Binnenkort staat hier meer informatie

Platform Zorgvrijwilligers Den Haag

Platform Zorgvrijwilligers Den Haag is bereikbaar via
www.platformzorgvrijwilligers.nl

Platform Zorgvrijwilligers Den Haag bestaat uit een groep van zo’n 16 organisaties die zich al jaren inzet in de informele zorg. Ouderen, zieken, kinderen en volwassenen met beperkingen of psychische kwetsbaarheid, eenzame mensen en mantelzorgers worden ondersteund met vrijwillige inzet. Daarbij worden de belangen van de zorgvrijwilligers niet uit het oog verloren. In Den Haag zetten per jaar zo’n 2.000 zorgvrijwilligers zich in bij de organisaties die zijn aangesloten bij het Platform Zorgvrijwilligers Den Haag. Met elkaar ondersteunen wij zo’n 8.000 hulpvragers via 1-op-1 contact en groepsactiviteiten.

Sociaal Juridisch Stadsoverleg

Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag
tel. 0800 – 8020
www.juridischloket.nl, afdeling Den Haag

Het Sociaal Juridisch Stadsoverleg is een platform van sociale rechtshulpverleners (advocaten, het Juridisch Loket, Den Haag op Maat, rechtswinkel) waarin periodiek ervaringen met onder meer de Sociale Dienst worden uitgewisseld en getracht wordt de communicatie te verbeteren
met de dienst voor de klant. Daarbij is
de focus gericht op goed bestuur en rechtsbescherming van de belangen van
de klant.

Stichting Straat Consulaat /
De Achterban

Postbus 371
2501 CJ  Den Haag
tel. 06-51550091
www.straatconsulaat.nl