De Cliëntenraad Sociaal Domein is gestart per 1 januari 2016. Volgend op de nieuwe taken van de gemeente in het sociale domein sinds 1-1-2015 is de adviesstructuur vernieuwd. Om het hele sociale domein te bestrijken en specifieke deskundigheid goed te benutten, zijn vier raden opgericht: de deelraad Participatie, de deelraad Wmo, de deelraad Jeugd (nog in ontwikkeling) en een raad voor onderwerpen die gaan over alle hiervoor genoemde terreinen, de Cliëntenraad Sociaal Domein. In deze nieuwe structuur is de medezeggenschap van cliënten, gebruikers en ervaringsdeskundigen nog beter gewaarborgd. Belangenbehartigingsorganisaties hebben zitting in de raden en zijn daarmee werkelijk een goede vertegenwoordiging van de Haagse samenleving. Op de site clientenraaddenhaag.nl staan de deelnemende organisaties vermeld.

Per raad is er op structurele basis een onderling overleg en een overleg met de betrokken ambtenaren. Als sprake is van nieuw beleid of beleidsbijstelling, brengt de betreffende raad een (ongevraagd) advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Ook kunnen de leden van een raad vragen stellen aan de gemeente en eventueel op de agenda in het overleg met de gemeente plaatsen.

Bij de start van een nieuwe overlegstructuur zijn er veel zaken die aandacht vragen. Tijdens de eerste vergaderingen zijn onder meer de voorzitters gekozen. Aan de gemeente zijn nu voorgedragen de gekozen voorzitters, te weten Ron van Leeuwen van Stichting Mara voor de Cliëntenraad Sociaal Domein, Sandra van Laar van Stichting Straat Consulaat voor de deelraad Wmo en Hanneke Andringa van het Platform VG Haaglanden voor de deelraad Participatie.

Naast het formele gedeelte van de start zijn ook al inhoudelijke zaken besproken met de gemeente. Per deelraad is door de gemeente een doorkijkje gegeven wat het komende half jaar verwacht kan worden. De volgende onderwerpen zijn genoemd: Schuldhulpverlening, het 10.000 Banenplan, nieuwe taken Jeugdwet (w.o. aansluiting 18-jarigen op wonen, werk, scholing en onderwijs), nieuwe taken Wmo en doorontwikkelingen voorzieningen, Sociale Agenda Sociaal Domein 2030.

We zien ernaar uit om in goede samenwerking met de gemeente de belangen van de cliënten te behartigen en hun stem te laten horen. De raden gaan hierbij uit van een gedeeld belang, omdat zowel de gemeente Den Haag als de raden streven naar een goede en constructieve cliëntenvertegenwoordiging, participatie en medezeggenschap.