Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 sociale taken overgedragen aan alle gemeenten. Daarom heeft de gemeente Den Haag besloten een Cliëntenraad Sociaal Domein in te stellen. Deze cliëntenraad is vanaf 1 januari 2016 actief. De cliëntenraad is betrokken, actief, deskundig en onafhankelijk. De leden signaleren problemen en denken mee over oplossingen.

In 2021 heeft de Cliëntenraad Sociaal Domein (CSD) een eigen beleidsplan ontwikkeld waarin de koers voor de komende jaren uiteen wordt gezet. In het beleidsplan kunt u meer lezen over de opdracht en rollen, de samenstelling en de werkwijze van de CSD. Ook komen de inhoudelijke speerpunten aan bod. Dat zijn thema’s waar de CSD extra aandacht aan gaat besteden in de periode 2022-2023. Om het beleidsplan te openen kunt u HIER klikken.

Het doel van de Cliëntenraad Sociaal Domein is om de belangen van die burgers die afhankelijk zijn van de gemeente op het gebied van het sociale domein, te behartigen.
Om hun adviserende functie te kunnen uitoefenen, vergaderen de verschillende raden met directeuren van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten over nieuw in te voeren beleid of over de uitvoering van bestaand beleid.
De Cliëntenraad Sociaal Domein geeft, gevraagd en ongevraagd, adviezen aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Den Haag met betrekking tot het sociale domein.

Samenstelling

Het sociale domein is veelomvattend. Daarom zijn de volgende raden geformeerd:

  • De deelraad Participatie behandelt onderwerpen op de volgende gebieden: Participatiewet, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers, Wet Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen, Wet Inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet op de Lijkbezorging.
  • De deelraad Wmo behandelt onderwerpen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
  • De deelraad Jeugd behandelt onderwerpen op het gebied van de Jeugdwet, passend onderwijs en 18-/18+. Deze raad bestaat uit het platform JONG doet mee!.
  • De Brede Raad behandelt onderwerpen die overkoepelend zijn, dus betrekking hebben op meerdere deelraden.

Documenten

Aan de instelling van de Cliëntenraad Sociaal Domein liggen besluiten van het college van B&W ten grondslag die vervat zijn in de: ‘Regeling cliëntenraad sociaal domein 2023’ en in de ‘Nadere uitwerking van de regeling Cliëntenraad Sociaal Domein en de deelraden Participatie, Wmo en Jeugd 2015’.

Participatiewet

Het doel van
de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is nu ook verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Van de gemeente wordt verwacht dat zij deze groeiende doelgroep ondersteuning biedt gericht op arbeidsinschakeling en waar nodig inkomensondersteuning.

Wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij huishouden, dagbesteding, ondersteuning van mantelzorgers.

Jeugdwet

In de Jeugdwet wordt de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. Deze wet vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg die tot 2015 geldig was, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vielen.

Overige informatie

De gemeente Den Haag ondersteunt de Cliëntenraad Sociaal Domein inhoudelijk en secretarieel.