Werkgroep Toegang

De werkgroep Toegang heeft tot doel de toegang tot de gemeentelijke dienstverlening makkelijker te maken voor de burgers. Het gaat dan om de burgers die ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn.

De werkgroep organiseert samen met de gemeente een bijeenkomst om te leren van ervaringen, zoals het aanvragen van hulp of een hulpmiddel. Cliënten krijgen dan alle ruimte om hun verhaal te doen.

Zo kunnen medewerkers van de gemeente meer begrip krijgen voor de positie van de cliënt. Het doel is dat we met de opbrengst van het gesprek een betere dienstverlening krijgen in de stad..

Werkgroep
toegang

Werkgroep communicatie

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie wil graag dat de Cliëntenraad Sociaal Domein bekend wordt in de stad. Daarom heeft de werkgroep zich in eerste instantie gericht op goede communicatiemiddelen, zoals een nieuwe website en een flyer. De volgende stap is om contact te zoeken met andere organisaties, zodat zij ook dit nieuws onder hun cliënten kunnen verspreiden.

De belangrijkste voorwaarde is een goed contact over en weer met de vele maatschappelijke organisaties. Zij moeten weten wat de Cliëntenraad Sociaal Domein is en wat deze voor de burger kan betekenen.

Een goede uitvoering van dit proces kan de werkgroep Communicatie niet alleen oplossen. De medewerking van maatschappelijke organisaties is daarbij noodzakelijk..

Werkgroep Diversiteit

De werkgroep Diversiteit is van mening dat de gemeente veel meer kan doen voor mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond.

Daarom is de werkgroep van plan om samen met de gemeente een bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren. We hopen dan dat meer begrip ontstaat voor de wensen en behoeften van de verschillende groepen in de samenleving.

Vervolgens willen we de uitkomsten van de bijeenkomst over diversiteit vertalen in aanbevelingen en verbeterpunten in de aanpak van het onderwerp diversiteit binnen de gemeente Den Haag.

Werkgroep
diversiteit

Werkgroep
wonen

Werkgroep WONEN

De werkgroep Wonen is door de Cliëntenraad Sociaal Domein opgericht omdat de woningmarkt in Den Haag op slot zit, net als in veel andere steden.

Starters moeten jaren wachten op een woning, de doorstroming vanuit de opvang stagneert, jongeren blijven noodgedwongen thuis wonen en ouderen kunnen niet doorstromen naar een kleinere woning.

De werkgroep maakt een overzicht van substantiële, alternatieve en originele oplossingsrichtingen op de korte en lange termijn. We focussen ons daarbij met name op de situatie van jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners van Den Haag.